وبلاگ

کاهش و افزایش سرمایه

کاهش و افزایش سرمایه

در صورتی که بر اثر زیان های وارد شده به شرکت،حداقل نصف سرمایه آن ازبین برود؛ هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای کاهش یا انحلال شرکت دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد رسیدگی یا تصمیم گیری واقع شودو چنانچه هیئت مدیره به وظیفه خویش در خصوصRead more about کاهش و افزایش سرمایه[…]