وبلاگ

هیئت مدیره

هیئت مدیره

هیئت مدیره: هنگامی که موسسین اقدام به ثبت شرکت می کنند، در اساسنامه باید هیئت مدیره شرکت مشخص گردد که می تواند از اعضای خود موسسین نیز باشد. در مراحل ثبت شرکت پس از انتخاب هیئت مدیره باید جزئیات در اساسنامه ذکر شود. در اکثر شرکت ها حضور هیئت مدیره الزامی بوده است مخصوصاً درRead more about هیئت مدیره[…]

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه: اعضای هیئت رئیسه اشخاصی هستند که در اخذ رای و نظم جلسه هایی اعم از مجمع عمومی نظارت دارند و حین اتمام جلسه، وظیفه آن ها نیز خاتمه می باشد. این در حالی است که اعضای هیت مدیره رکن اداره شرک ترا به مدت 2 سال بر عهده دارند.Read more about تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه[…]