وبلاگ

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرایطRead more about اخذ کارت بازرگانی[…]

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟ کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن چه شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امورات تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجرا است، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال بوده و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکورRead more about چرا کارت بازرگانی؟[…]

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی: صادرات و واردات هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن کهRead more about مزایای کارت بازرگانی[…]