وبلاگ

مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی چیست؟ به اجتماع صاحبان سهام(سهامداران شرکت سهامی) در رابطه با مسائل شرکت را مجمع عمومی می گویند. مجمع عمومی برای تشکیل شدن نیاز به قوانین و مقرراتی دارد که شامل حضور عده لازم برای تشکیل یا آراء، مسائل مالی و همچنین اعلام ورشکستگی و انحلال شرکت می باشد که قوانین و نوع عملکردRead more about مجمع عمومی[…]

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه: اعضای هیئت رئیسه اشخاصی هستند که در اخذ رای و نظم جلسه هایی اعم از مجمع عمومی نظارت دارند و حین اتمام جلسه، وظیفه آن ها نیز خاتمه می باشد. این در حالی است که اعضای هیت مدیره رکن اداره شرک ترا به مدت 2 سال بر عهده دارند.Read more about تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه[…]

ثبت تغییرات سرمایه شرکت

ثبت تغییرات سرمایه شرکت

شرکت هایی اعم از شرکت های سهامی خاص یا عام، پیش از ثبت شرکت و در حین انجام مراحل ثبت شرکت، اساسنامه خود را بگونه ای تنظیم می کنند که سرمایه های شرکت اعم از سهامداران در آن مشخص شده باشد. گاهاً شرایط فعالیت شرکت ها بگونه ای ایجاد می شود که نیاز به ثبتRead more about ثبت تغییرات سرمایه شرکت[…]

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی : پس از این که مجموعه ای به ثبت شرکت می رسد، نیاز دارد تا قوانینی را برای خود وضع کند که به آن اساسنامه می گویند. اساسنامه ها شرایط فعالیت یک شرکت را که توسط موسسین مشخص می گردد را جمع آوری می کنند و موسسین، مدیرعامل، سهام داران،Read more about نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی[…]