وبلاگ

هیئت مدیره

هیئت مدیره

هیئت مدیره: هنگامی که موسسین اقدام به ثبت شرکت می کنند، در اساسنامه باید هیئت مدیره شرکت مشخص گردد که می تواند از اعضای خود موسسین نیز باشد. در مراحل ثبت شرکت پس از انتخاب هیئت مدیره باید جزئیات در اساسنامه ذکر شود. در اکثر شرکت ها حضور هیئت مدیره الزامی بوده است مخصوصاً درRead more about هیئت مدیره[…]