وبلاگ

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock) شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت سهامی شرکتیست تجاری هرچند موضوع فعالیت آن امور تجاری نباشد. در این نوع از شرکت باید تمام سرمایه هنگام تایس توسط موسسین تامینRead more about شرکت سهامی خاص[…]

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند ثبت شرکت سهامیRead more about ثبت شرکت سهامی خاص[…]

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص مدیرانی در هیئت مدیره مشخص می شوند که هر یک از آن ها مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص را بر عهده خواهند داشت. اداره شرکت های سهامی بر عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره امور آن شرکت را بر عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورRead more about مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص[…]

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

همانطور که پیش تر گفته شده بود، سهام سهم هر یک از اعضای شرکای شرکت های سهامی می باشد. همچنین در مورد انواع سهام نیز صحبت شده بود. پیش از ثبت شرکت در مراحل ثبت شرکت اساسنامه آن شرکت مشخص می شود. در اساسنامه مسائلی همچون قوانین سهام شرکت نیز معین می گردد. در صورتیRead more about تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس[…]