وبلاگ

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکتهای هفتگانه تجاری در ایران، شرکت تضامنی میباشد، البته این شرکت از نقطه نظر اعتبار هر یک از شرکا بسیار مورد توجه و حایز اهمیت بسیار میباشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت:  شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق میشود که در تحت عنوان خاص برای انجام  امور تجاری بین دو وRead more about شرکت تضامنی[…]

تشکیل شرکت

تشکیل شرکت

ثبت شرکت یا تشکیل شرکت کاملاً بصورت اختیاری می تواند توسط اشخاصی حقیقی و حقوقی به دو صورت تحت قانون مدنی و تحت قانون تجارت صورت گیرد. ثبت شرکت به دلیل امتیازاتی که در امور بازرگانی آن شرکت دارد توسط مدیر آن شرکت انجام می شود. ثبت شرکت انواع مختلفی دارد، ولی مراحل ثبت شرکتRead more about تشکیل شرکت[…]