وبلاگ

تغییر نوع شرکت

تغییر نوع شرکت

در هنگام ثبت شرکت اعضای مجمع عمومی مؤسسین شرکت با بررسی انواع شرکت ، خصوصیات هر نوع و نیاز و هدف خود از ثبت شرکت مناسبترین نوع شرکت را انتخاب می کنند.در این حالت ممکن است پس از گذر زمان به این نتیجه برسند که انتخاب درستی انجام نداده اند و یا قصد ارتقا شرایطRead more about تغییر نوع شرکت[…]

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت : اساسنامه چارچوبی است که قوانین یک مجموعه در ثبت شرکت قرار میگیرد. این اساسنامه شامل قوانین تصویب شده برای آن مجموعه است که همه افراد موظف اند تمام مفاد آن را رعایت کنند. در مراحل ثبت شرکت این اساسنامه باید تهیه و تنظیم و در نهایت ثبت شود. حال ممکن استRead more about تغییر اساسنامه شرکت[…]