وبلاگ

تغییر حوزه ثبتی

تغییر حوزه ثبتی

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد. پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حسابRead more about تغییر حوزه ثبتی[…]

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت: پس از این که ثبت شرکت توسط مدیر و موسسین صورت گرفت، باید برای انجام ثبت تغییرات شرکت بطور مثال تغییر سرمایه های اولیه یا آدرس و… که در اساسنامه شرکت ذکر شده است و در ثبت شرکت به تصویب رسدیه است، باید بطور رسمی به اداره ثبت شرکت ها و موسسهRead more about ثبت تغییرات شرکت[…]

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت : اساسنامه چارچوبی است که قوانین یک مجموعه در ثبت شرکت قرار میگیرد. این اساسنامه شامل قوانین تصویب شده برای آن مجموعه است که همه افراد موظف اند تمام مفاد آن را رعایت کنند. در مراحل ثبت شرکت این اساسنامه باید تهیه و تنظیم و در نهایت ثبت شود. حال ممکن استRead more about تغییر اساسنامه شرکت[…]