وبلاگ

بازرسان در ثبت شرکت

بازرسان در ثبت شرکت

بازرسان در ثبت شرکت: در حین گذراندن مراحل ثبت شرکت، در اساسنامه باید قواعد و قوانین شرکت مشخص گردد، از جمله سهامداران، موسسین، هیئت مدیره و بازرسین شرکت. درصورتی که نیاز به تغییر هر یک از موارد فوق باشد، موسسین می تواند با ثبت تغییرات شرکت به اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. مجمع عمومیRead more about بازرسان در ثبت شرکت[…]