وبلاگ

انحلال شرکت ثبت شده

انحلال شرکت ثبت شده

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند. شرایط انحلال یک شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن استRead more about انحلال شرکت ثبت شده[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی: ثبت شرکت سهامی، شرکت هایی هستند که در آن شرکا و یا سهامداران وجود دارند که از سود شرکت طبق مواردی که قبلاً در اساسنامه ای که پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت تعیین گردیده، بین آن ها تقسیم می شود. هر شرکت سهامی به هر دلیلی ممکن است منحل شودRead more about مدیر تصفیه شرکت سهامی[…]