وبلاگ

مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی چیست؟ به اجتماع صاحبان سهام(سهامداران شرکت سهامی) در رابطه با مسائل شرکت را مجمع عمومی می گویند. مجمع عمومی برای تشکیل شدن نیاز به قوانین و مقرراتی دارد که شامل حضور عده لازم برای تشکیل یا آراء، مسائل مالی و همچنین اعلام ورشکستگی و انحلال شرکت می باشد که قوانین و نوع عملکردRead more about مجمع عمومی[…]

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت: هر شرکتی در ثبت شرکت نیاز دارد تا قوانین شرکت مذکور را در قالب یک اساسنامه تنظیم کند. این قوانین می تواند در رابطه بسیاری از مسائل مهم شرکت باشد که در طول فعالیت آن ممکن پیش آید باشد اعم از مشخصات شرکت، قوانین تشکیل مجمع عمومی، مدت زمان فعالیت شرکت،Read more about طرح مقدماتی اساسنامه شرکت[…]

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت : اساسنامه چارچوبی است که قوانین یک مجموعه در ثبت شرکت قرار میگیرد. این اساسنامه شامل قوانین تصویب شده برای آن مجموعه است که همه افراد موظف اند تمام مفاد آن را رعایت کنند. در مراحل ثبت شرکت این اساسنامه باید تهیه و تنظیم و در نهایت ثبت شود. حال ممکن استRead more about تغییر اساسنامه شرکت[…]