وبلاگ

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت: شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که از سهامدارانی که در مراحل ثبت شرکت مشخص می شوند و طبق اساسنامه مبلغ اسمی آن ها مشخص می شود، تشکیل می شوند. شرکت های سهامی به دو بخش ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام تقسیم می شوند. درRead more about تبدیل سهام پس از ثبت شرکت[…]

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

 سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. دارنده سهم نسبت به سهم مالک دارایی شرکت نمی باشد بلکه نسبتRead more about نقل و انتقال سهام شرکت[…]