وبلاگ

شناسه ملی شرکت

شناسه ملی شرکت

شناسه ملی شرکت: همه شرکت های درج شده در قانون تجارت پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، یک کد 11 رقمی بعنوان شناسه ملی آن شرکت دریافت می کنند که برای شرکت ها بسیار مهم بوده است(مثل کارت ملی افراد). هرچند که پس از ثبت شرکت، شماره ثبت شرکت یا همان شناسه ثبتRead more about شناسه ملی شرکت[…]