وبلاگ

ثبت رتبه شرکت

ثبت رتبه شرکت

ثبت رتبه شرکت: منظور از ثبت رتبه شرکت و رتبه بندی آن ها، معیاری است که با آن می توان کیفیت یک شرکت را در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران مورد سنجش قرار می گیرند. ثبت رتبه شرکت توسط معاونت برنامه ریزی و نظظارت راهبردی جمهوری و دستگاه های اجرایی آن هاRead more about ثبت رتبه شرکت[…]