وبلاگ

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری: موسسه غیر تجاری موسسه ای است که اشخاص حقوقی در زمینه امور خدماتی مشغول به کار هستند و برخلاف شرکت های دیگر، جنبه تجارتی ندارند. این موسسه های غیر تجاری همانند شرکت های دیگر که نیاز به ثبت شرکت دارند و باید مراحل ثبت شرکت را طی کنند، موسسه های غیرتجاریRead more about ثبت موسسه غیر تجاری[…]

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی: صادرات و واردات هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن کهRead more about مزایای کارت بازرگانی[…]