وبلاگ

تنظیم گزارشات فصلی

تنظیم گزارشات فصلی

همانگونه که اطلاع دارید ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز استناد نمایند.از اینرو در ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شدRead more about تنظیم گزارشات فصلی[…]