وبلاگ

کاهش و افزایش سرمایه

کاهش و افزایش سرمایه

در صورتی که بر اثر زیان های وارد شده به شرکت،حداقل نصف سرمایه آن ازبین برود؛ هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای کاهش یا انحلال شرکت دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد رسیدگی یا تصمیم گیری واقع شودو چنانچه هیئت مدیره به وظیفه خویش در خصوصRead more about کاهش و افزایش سرمایه[…]

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه در شرکتها هنگامی اعمال می شود که شرکتها جهت انجام فعالیتهای تازه یا گسترش فعالیتهای سابق نیاز به نقدینگی داشته باشند. این افزایش سرمایه و تأمین مالی می تواند از طرق مختلفی چون آورده نقدی، به کار بردن اندوخته سالهای قبل و … صورت پذیرد. معمولا افزایش سرمایه توسط هیأت مدیرهRead more about افزایش و کاهش سرمایه شرکت[…]