مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی
مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی: ثبت شرکت سهامی، شرکت هایی هستند که در آن شرکا و یا سهامداران وجود دارند که از سود شرکت طبق مواردی که قبلاً در اساسنامه ای که پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت تعیین گردیده، بین آن ها تقسیم می شود. هر شرکت سهامی به هر دلیلی ممکن است منحل شود مثل عدم توانایی در انجام فعالیت های مشخص شده یا طبق اساسنامه آن مدت زمانش به پایان رسد و یا موارد دیگر. در این صورت باید مدیر تصفیه شرکت سهامی وجود داشته باشد که تصفیه مسائل مالی آن صورت گیرد.

مدیر تصفیه شرکت سهامی

در صورتی که هر شرکت سهامی انحلال شرکت شود، بلافاصله باید تصفیه آن صورت گیرد. تصفیه به معنی رسیدگی به حسابها و قرض های احتمالی شرکت بوده که پس از اقدام به انحلال شرکت باید در این زمینه به تمام افراد آن شرکت پاسخگو باشد. در صورتی که اساسنامه شرکت طوری تنظیم شده باشد که در زمینه تصفیه اشاره ای در آن نباشد، تصفیه شرکت سهامی بر عهده مدیران آن شرکت می باشد. همچنین موسسین شرکت نیز می توانند فرد دیگری را با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به سمت مدیر تصفیه شرکت سهامی برسانند.

قوانین تصفیه شرکت سهامی

در صورتی که دلیل انحلال شرکت، ورشکستگی باشد، تصفیه شرکت سهامی طبق مقررات ورشکستگی خواهد بود که اگر انحلال شرکت با رای دادگاه باشد، مدیر تصفیه شرکت سهامی نیز توسط دادگاه مشخص خواهد شد. شخصیت حقوقی پس از اعلام انحلال، در حال تصفیه محسوب شده و در تمام آگهی ها و اسناد مربوط به شرکت باید عبارت در حال تصفیه و همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه قید گردد. موسسین شرکت بعد از انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه موظف به اعلام نشانی محل تصفیه نیز می باشند که در حالت معمول همان نشانی مرکز فعالیت شرکت است، مگر این که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به اعلام آدرس دیگری گرفته باشد.

مدت ماموریت مدیر تصفیه نمی تواند بیشتر از 2 سال باشد و با اعلام مدیر تصفیه، اختیارات مدیران شرکت به اتمام رسیده و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیر تصفیه تمام اختیارات لازم جهت امر تصفیه را داشته و همچنین می تواند برای انجام امور تصفیه یا طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی وکیل تعیین کند. اگر فرآیند تصفیه شرکت در طی 2 سال به پایان نرسد مدیرتصفیه باید با اعلام دلایل عدم اتمام کار به مجمع درخواست تمدید مدت ماموریت خود را تسلیم آنها کند. مادامی که امر تصفیه به اتمام نرسیده باشد، شرکت باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه بایستی امور تصفیه و اجرای تعهدات و سایر امور مرتبط به تصفیه را انجام دهند.

با انجام امور مربوطه به تصفیه، در پایان، ختم تصفیه اعلام می گردد که به معنای اتمام دوره مجاز برای طرح هرگونه دعوی علیه شخصیت در حال تصفیه بوده است، به همین دلیل پس از آن درخواست های مربوط مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. این موارد در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص و عام بطور مشابه صدق می کند.