طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت
طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت: هر شرکتی در ثبت شرکت نیاز دارد تا قوانین شرکت مذکور را در قالب یک اساسنامه تنظیم کند. این قوانین می تواند در رابطه بسیاری از مسائل مهم شرکت باشد که در طول فعالیت آن ممکن پیش آید باشد اعم از مشخصات شرکت، قوانین تشکیل مجمع عمومی، مدت زمان فعالیت شرکت، مبالغ سرمایه شرکت و …

طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

وجود اساسنامه در مراحل ثبت شرکت الزامی بوده و موسسین موظف اند تا قوانین را معین کرده و به آنها احترام بگذارند. این اساسنامه دارای 7 طرح مقدماتی بوده است که باید آن ها را مشخص نمود. در ادامه به 7 طرح مقدماتی اساسنامه شرکت اشاره خواهیم کرد:

نام شرکت

با توجه به دستورالعملی که وزارت ارشاد صادر کرده است، نام شرکت باید فارسی و کاملا ایرانی باشد. بنابراین اداره ثبت شرکت ها از صدور نام های فانتزی و حارجی(مگر با اجازه وزارت ارشاد) خودداری م یکند. در صورت یکه شرکت های خارجی ثبت شده در خارج از کشور مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار بگیرد، با شرکت های ایرانی ادغام یا پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند، می توانند از نام خارجی نیز استفاده کنند.

موضوع شرکت

موضوع شرکت باید بصورت صریح و منجز باشد. بنابراین موضوع شرکت نمی تواند غیر قطعی و معلق و یا با مشروط به شرایط خاصی باشد. بطور مثال در اساسنامه شرکت نمی توان قید کرد که اگر شرکا موفق به خرید یا اجاره زمین شدند، نسبت به احداث کارخانه ای اقدام کنند، بلکه باید قید کنند: خرید زمین، ساخت و احداث راه اندازی کارخانه یا سفارش تجهیزات و ماشین آلات.

مدت شرکت

مدت زمان فعالیت شرکت نیز باید در اساسنامه مشخص شده باشد. مدت شرکت می تواند محدود نیز باشد. بطور مثال، تشکیل شرکت می تواند توسط سهامداران یک شرکت فقط برای مدت یک یا دو و یا سه سال دایر باشد. البته در این صورت پس از انقضا مدت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال شرکت را انجام دهد. مدت شرکت در شرکت های سهامی می تواند نامحدود نیز باشد که در این صورت تا زمان انحلال شرکت می تواند به فعالیت های خود ادامه دهد.

محل شرکت

مرکز اصلی شرکت و محل شعبه های آن(در صورتی که تاسیس شعبه موردنظر باشد) یا همان مرکز اصلی شرکت سهامی، همان محل اداری شرکت بوده است که در اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی اعلام می شود.شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد که حوزه فعالیت شرکت نیز اگر گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت می تواند با مشخص کردن شعبه های کوچک دارندگان حق امضا و برداشت حساب های خود را نیز در آن شعبه ها مشخص کند.

سرمایه شرکت

مبلغ سرمایه شرکت و مشخص کردن مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، از طرح مقدماتی اساسنامه شرکت بوده است. سرمایه شرکت از جمع کل مبلغ های اسمی سهامش رکت تشکیل شده که سرمایه آن ممکن است قسمتی نقدی و غیرنقدی داشته باشد. سرمایه شرکت زمانی می تواند بطور کلی نقد باشد که سهامداران کل مبلغ اسمی را نقداً پرداخت کرده باشد و زمانی می تواند غیرنقدی باشد که سرمایه شرکت را از طریق اموال آن تامین کند. همچنین زمانی سرمایه غیرنقدی قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و به ضمیمه اساسنامه شرکت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم شود.

تعداد سهامداران بی نام و بانام

تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام باید مشخص گردد.

تعیین مبلغ پرداخت شده سهام ها

تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال نباید تجاوز کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *