شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود
شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود : ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت با اشخاص حقوقی است که بدلیل آسان بودن ثبت شرکت آن به سایر شرکت ها، آمار بیشتری در ثبت در مقایسه با اشخاص حقوقی دیگر داشته است. این شرکت ها به جهت شراکت افرادی که قصد انجام فعالیت با هدف یکسانی را دارند ایجاد می شود. این شراکت نیز در قالب شرکت نامه تنظیم می شود و بعد از تصویب و رضایت همه افراد شرکت، به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.

شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

افرادی که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را دارند باید در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره کنند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود است که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد. هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت بوده و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره است که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

اصولاً هیئت مدیره در شرکتهایی با مسئولیت محدود باید حداقل از یک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتی که تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص کنند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر باید به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.

افرادی که حق عضویت در اعضای هیئت مدیره را ندارند

  • افراد ورشکسته یا اصطلاحاً محجور که برای آنها حجم ورشکستگی صادر شده است
  • افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند
  • افراد زیر 18 سال به هیچ عنوان نمی توانند عضوی از اعضای هیئت مدیره باشند

هر فردی که بر خلاف شرایط و ضوابط فوق، به عضویت هیئت مدیره شرکت درامده باشد می تواند به تقاضای هر ذینفع و به حکم دادگاه از هیئت مدیره برکنار شود. همچنین به موجب قانون، مدیرعامل می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ولی در عین حال یک شخص نمی تواند به مدیرعاملی بیش از یک شرکت انتخاب شود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود به طور پیش فرض نامحدود می باشد به این معنی که از زمان تاسیس شرکت تا زمانی که موسسین تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بگیرند.

مدارک عضویت در اعضای هیئت مدیره

  • تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی
  • گواهی عدم سوء پیشینه

اعضای هیئت مدیره با ارائه مدارک و شرکت در جلسه مجمع عمومی موسسین(که اقدام به انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره می نماید) با امضای صورتجلسه مربوطه قبولی سمت خود و رضایت خود را در ثبت شرکت و سمت های تعیین شده و سایر مشخصات شرکت اعلام می کنند. مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره علاوه بر صورتجلسه، در تقاضانامه و شرکتنامه باید درج شده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.