شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت
شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت: همانطور که می دانید اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو می توانند اقدام به ثبت شرکت کرده و مراحل ثبت شرکت را همانند یکدیگر پشت سر گذارند. اشخاص حقیقی افراد عادی هستند که تابحال فعالیت تجاری نداشته اند، اما اشخاص حقوقی افرادی هستند که فعالیت های تجاری مثل ثبت شرکت را از پیش انجام داده اند. در ادامه در رابطه با شخصیت حقوقی در ثبت شرکت صحبت خواهد شد.

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ماده تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ماده شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق الثبت موسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده قانون ثبت اسناد املاک است. موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد. موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک. تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود. اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها درآن مملکت است.

مقررات نهائی

در مورد معاملاتی که سابقا تجاریا شرکت ها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده اند خواه بعضی از امضاء کنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار می تواند به امضاء کنندگان مجتمعا یا منفردا رجوع نمایند. درمورد ماده فوق مطالبه از هریک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرورزمان نـسبت به دیگران نیز هست. به استثنای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه 1311 مهلت داده می شود که خود را با مقررات یکی از شرکت های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند والا نسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد. هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت کافی اضافی داده شود مشروط بر این که در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای مـاده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود. شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند والا هرصاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند. طلبکاران تاجر متوقفی که قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرربوده استفاده خواهند کرد.

نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده ویکماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند والا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد. قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست و پنجم 1303 دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه 1307 قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیرماه 1307 ازتاریخ مزبوربه موقع اجرا گذاشته میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *