رتبه بندی شرکت های EPC

در این بخش از وب سایت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت های EPC را به شما توضیح خواهیم داد. امروزه طرحهای سرمایه گذاری، مقادیر زیادی از سرمایه ها و بسیاری از منابع ملی را به زمین خود کشانده اند. تسریع در اجرای این طرح ها، بهره برداری حداکثری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و تکنولوژی های جدید سبب شده است که نیاز به استفاده از راهکار های اجرایی جدیدتر به غیر از روشهای سنتی و متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجرای متعارف، مهندس مشاور، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی و حجم کار، در مناقصه شرکت می کنند.بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است.

طرحهای سرمایه گذاری، طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خود تخصیص داده اند. نیاز به بهره برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین، موجب شده است که نیاز به استفاده از روشهای اجرای دیگری به غیر از روش اجرای متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجرای متعارف،مهندس مشاور، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی، و مقادیر مشخص کار، در مناقصه شرکت می کنند.
گروه همکاری طرح و ساخت ، متشکل از مشارکت مدنی دو یا چند شرکت ایرانی که دارای حداقل یک واحد خدمات مشاوره ویک واحد پیمانکاری موضوع بندهای “الف” و”ب” برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته مربوط که دارای موافقت نامه مشارکت مدنی می باشند.در جهت اخذ رتبه EPC درصورتیکه شرکت خارجی بعنوان همکاردرگروه مشارکت وجودداشته باشدسهم شرکت خارجی نبایدبیش از ۴۹ درصدباشد.در پروژه های خاص که پیمانکارطرح وساخت متناسب با آن وجود ندارد با درخواست کارفرما تقاضای مشارکتهای مدنی ایرانی و یا ایرانی خارجی برای صدور گواهی صلاحیت، بصورت موردی رسیدگی خواهدشد.شرکت های ایرانی که به منظور انجام پیمانکاری طرح و ساخت تشکیل شده باشد و مدیران آن تجربه اجرای حداقل یک پروژه صنعتی مرتبط رابصورت کامل داشته ویاشرکت متقاضی دراجرای بیش ازنیمی ازیک پروژه مرتبط مشارکت داشته باشد ولی گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری را نداشته باشند (با معرفی یک شرکت مشاوره ویک شرکت پیمانکاری بعنوان همکارمطابق جدول شماره ۱و ۲ آیین نامه)

اخذ رتبه طرح و ساخت EPC
روش طرح و ساخت، یکی از راهکار های اجرایی دیگر یا غیر متعارف است. روش طرح و ساخت، خود به زیر روشهای دیگری تقسیم می شود. در روش های طرح و ساخت، مسئولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما و ضوابط مقرر، با یک پیمان، به پیمانکار واگذار می شود. روش اجرای طرح و ساخت، در دورانهای قدیم نیز وجود داشته است. در برخی دورانها، این روش تنها روش یا مهمترین روش در که معماری با تجربه بوده، مسئولیت (Master Builder) دسترس برای اجرای طرحها بوده است. در قرون وسطی، سازنده اصلی طراحی و اجرا را به عهده داشته است. ساختمانهای با شکوه و بزرگ، مثل کلیساها، کاخها و مسجدها، در قدیم به این روش ساخته می شدند.
بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.مدت اعتبار این رتبه چهار سال می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *