تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت
تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت: اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت شرکت، در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می شود که توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده و تقاضاکننده ثبت که هیئت مدیره یا وکیل منتخب آن ها می باشد، باید با توجه به اساسنامه و صورت جلسه های مجمع عمومی و هیئت مدیره و اسناد و مدارک دیگر همانند نام شرکت، موضوع شرکت، مدت زمان فعالیت، آدرس شرکت، میزان سرمایه شرکت و سهامداران بهمراه اسامی آن ها بهمراه اساسمی هیئت مدیره و … را نسبت به تنظیم مندرجات آن ها اقدام کرده و آن را بهمراه اسناد موردنیاز به ثبت شرکت ها تحویل دهند.

تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت و تقاضانامه آن در دو نسخه تنظیم می شود و پس از ثبت شرکت کارشناس ثبت باید طبق نظامنامه قانون تجارت نسخه دوم آن رابا مشخص نمودن تاریخ و شماره ثبت و همچنین امضا و مهر اداره ثبت شرکت ها به تقاضاکننده تحویل دهد. این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود و طبق قانون در طرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن بایستی توسط اداره ثبت در مجله رسمی عدلیه یا همان روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود تقاضاکننده به انتشار برسد. طرح و تهیه اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت باید در مراحل ثبت شرکت به امضاء همه مؤسسين رسيده باشد.

در تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت ، استفاده از کلمه پذیره نویسی در فرهنگ حقوقی کشور از زمان تصویب اصلاح قسمتی از قانون تجارت بوده است و معنا و مفهوم این عبارت در اصطلاح قانون تجارت این بوده که اشخاص آگاهانه و آزادانه نسیت به خرید سهام و واریز مبلغ و تعهد بر پرداخت چنانچه خرید سهام قسمتی نقدی و قسمتی نیز بطور اقساط باشد، اقدام نمایند. طرح اعلامیه پذیره نویسی طبق قانون تجارت باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
 • مرکز اصلی شرکت و شعبه ها(در صورتی که تأسيس شعبه مدنظر باشد)
 • مدت زمان شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين(در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار باشد)
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت و تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
 • در صورتی که مؤسسين مزایائى برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
 • تعیین مقداری از سرمایه که موسسين تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
 • ذکر هزینه هایى که مؤسسين تا آن زمان جهت تدارک مقدماتی تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت
 • در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه با موافقت اصولی آن مراجع نیاز است
 • ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد
 • ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
 • تصریح به این که اظهارنامه مؤسسين به اهتمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد
 • چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *