تبدیل سهام پس از ثبت شرکت

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت
تبدیل سهام پس از ثبت شرکت

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت: شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که از سهامدارانی که در مراحل ثبت شرکت مشخص می شوند و طبق اساسنامه مبلغ اسمی آن ها مشخص می شود، تشکیل می شوند. شرکت های سهامی به دو بخش ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام تقسیم می شوند. در هر دو نوع از این شرکت های سهامی، ممکن است گاهاً سهامدار ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ کند. در ادامه در مورد نقل و انتقال سهام شرکت صحبت خواهد شد.

تبدیل سهام پس از ثبت شرکت

در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﮐﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ثبت شرکت در آن ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ روز ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮاز ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟـﯿﻦ آﮔﻬـﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در آﮔﻬﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ مزبور ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ می ﮔﺮدد.

فروش سهام

پس از تبدیل سهام پس از ثبت شرکت ، ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﺎدر و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس وﮔﺮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮاج ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آگهی حراج بورس

آﮔﻬﯽ ﺣﺮاج ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﻤـﺎه ﭘـﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﮐﻪ آﮔﻬـﯽ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در آن ﻧﺸﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﮔﻬﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮاج ﺣﺪاﻗﻞ ده روزوﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ ﺣﺮاج ﺗﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

حق الزحمه کارگزار

از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی مرتبط از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬـﯽ ﺣﺮاج ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻮرس ﮐﺴﺮ و ﻣﺎزاد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻬﺮه دار ﺳﭙﺮده ﻣـﯽ ﺷﻮد. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ده ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓـﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻃـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺴﺘﺮد ﺷـﻮد ﻣﺒﻠـﻎ ﺳـﭙﺮده و ﺑﻬـﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ده ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه وﺟـﻮه درﺣﮑـﻢ ﻣـﺎل ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﺑه اﻃﻼع دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن به خزاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ شود.

حراج سهام

ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﺮاج ﻣﻘﺪاری از ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ از ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻓـﺮوش ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺧـﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪو ﺳﻬﻢ ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﻧـﺸﺪه ﻫﺮدو در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﻗـﺮار دارد رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﮐـﻪ آﮔﻬـﯽ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﮐـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧـﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺻﺎدر و در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ نگهداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧـﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺎن اﺧﺬ و اﺑﻄﺎلو ﺷﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده شود. پیشنهاد می شود در رابطه با نحوه انتقال سهام با نام مقاله های دیگر را مطالعه کنید.

در صورت نیاز به تغییرات ثبت شرکت و تبدیل سهام خود نیاز به مشاوره رایگان دارید، با دادگستران افخم تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *