انحلال شرکت

شرکتهای سهامی (خاص یا عام )در موارد ذیل منحل می شوند :

 • زمانی که شرکت موضوعی که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.( مگر در صورت تمدید پیش از انقضای مدت)
 • در حالت ورشکستگی
 • در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال شرکت.

حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب با مراجعه اشخاص ذینفع به دادگاه وتقاضای انحلال از دادگاه در موارد زیر صورت میپذیرد:

 •  در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف مانده باشد.
 • در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
 • در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
 • در صورتی که مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام آن غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده باشد یا از دادن رأی به انحلال خود داری می نماید.
 • دادگاه در موارد بالا بلافاصله بر حسب مورد به مرجعی که در شرکت صلاحیت دارند ازجمله هیئت مدیره یا بازرس مهلت مناسبی که حداکثر ۶ ماه میباشد، می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند . هر گاه در مدت مقرر موجبات انحلال مرتفع نشد،دادگاه رای به انحلال شرکت می دهد.
 • امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر اینکه در اساسنامه یا مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 • هر گاه علت انحلال شرکت ورشکستگی باشد، تابع قانون امور ورشکستگی می باشد.

چنانچه مدیر تصفیه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده  ولی به وظایف خود عمل ننماید، هر ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه،تعیین مدیر تصفیه جدید را تقاضا نماید.

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی :

 • صورت جلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 •  مدارک شناسایی مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد
 • روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد .

صورت جلسه انحلال شرکت همراه با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده شرکت منحل می شود.

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 •  اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد

شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می شود:

 • در صورتی که شرکت فعالیتی را که برای آن تشکیل شده انجام داده باشد و یا از انجام آن ناتوان باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت زمان معینی تشکیل شده باشد و  مدت آن گذشته باشد.
 • در صورت ورشکستگی شرکت
 • در صورت  تراضی همه اعضای شرکت.
 • در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
 • در صورت تقاضای یکی از اعضای شرکت به هر دلیلی  و موجه شناخته شدن دلایل از سوی دادگاه و حکم به انحلال شرکت .

(ولی چنانچه دلایل صرفا  مربوط به شریک یا اعضای شرکت باشد، دادگاه می تواند به تقاضای دیگر اعضای شرکت به جای انحلال ،حکم به اخراج  شریک یا شرکاء معین دهد.)

 • درصورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷
 • در صورت ورشکستگی یکی از اعضای شرکت (مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند)
 • در صورت مرگ یا حجر یکی از اعضای شرکت (به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *